Pretraga

Vesti

28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije
10 apr 2018TO Rekovac u studijskoj poseti Austriji

U okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama” od 24.03 [ ... ]

+ opširnije

Subvencije za nabavku nove opreme za pčelarstvo u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U delu Pravilnika opredeljena su i sredstva za subvencionisanje kupovine nove opreme za pčelarstvo u 2015. godini. Oprema koja će se subvencionisati ovim pravilnikom i za koju pčelari mogu podnositi zahteve od 1. maja 2015. godine:

(1) Košnice,
(2) Centrifuge,
(3) Električni otklapač saća,
(4) Kade za otklapanje saća,
(5) Električne pumpe i punilice za med,
(6) Topionici za vosak,
(7) Električni dekristalizator,
(8) Automatski sto za pakovanje meda,
(9) Sušara za polen,
(10) Stresač pčela.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je dva miliona dinara,

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd), od 1. maja do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.

Objavljen pravilnik za podsticaje po košnici pčela u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je objavilo Pravilnik o podsticajima po košnici pčela za 2015. godinu. Kao i prošle godine podsticaji su utvrđeni Uredbom u iznosu od 500 dinara po košnici pčela. Zahtevi se predaju Upravi za agrarna plaćanja do 31. maja 2015. godine. Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, koje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje deset košnica pčela.

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne zaključilo je ugovore sa ovlašćenim licima poslovnih banaka i osiguravajućih kuća kojima će biti regulisani uslovi kreditiranja poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini. Ministarstvo preuzima obavezu plaćanja dela kamatne stope prema bankama, kako bi fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita iznosila 6 odsto za biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme. Kamatna stopa za kredite za nabavku stoke će iznositi 4 odsto.

Krediti su dinarski, pri čemu je maksimalni iznos kredita za nosioce registrovanih poljoprivrednih gazdinstava 5 miliona dinara, a za zadruge do 15 miliona dinara. Period otplate kredita je od jedne do tri godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja u otplati glavnice (grejs perioda) do godinu dana, koji je obuhvaćen periodom otplate kredita. Banke sa kojima su potpisani ugovori su Komercijalna banka, Prokredit banka, Banka Inteza, Hipo-alpe-adria banka, Kredi Agrikol banka, Sber banka, OTP banka, AIK banka, NLB banka, Erste banka, Oportjuniti banka i Poštanska štedionica, kao i osiguravajuće kuće DDOR, Dunav osiguranje, Đenerali osiguranje i Globos osiguranje, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor vesti: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Direktni podsticaji u poljoprivredi za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini. Ovom uredbom propisali su se za 2015. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja isplaćivaće se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:
1) premiju za mleko u iznosu od 7 dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i koze u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 10.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 500 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) regres za gorivo i/ili đubrivo u iznosu od 6.000 dinara po hektaru;
20) regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u iznosu od 40 % plaćene premije osiguranja;
21) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40 % troškova skladištenja.

Konkurs za turizam u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave. Na konkurs mogu da se jave i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

Podnosioci prijava mogu aplicirati sa projektima kojima se obezbeđuje promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude; unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa kao i edukacija i treninzi u turizmu. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je opredelilo sredstva i za izradu planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu; izradu planske i projektne dokumentacije; uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju ili unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao i uređenje javnih površina i zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji. Projektne aplikacije za koriščenje bespovratnih sredstava mogu se podneti i za postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukciju, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata ali i za realizaciju posebnih turističkih potreba.

Detaljnije informacije o javnom konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs).

U Rekovcu osnovano udruženje žena «Levčanke»

U opštini Rekovac je krajem 2014. godine uz podršku TO opštine Rekovac i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, osnovano udruženje žena «Levčanke». Formiranjem udruženja žena stvorili su se preduslovi za aktivnije uključivanje žena iz sela Velika kruševica i susednih sela u procese društveno ekonomskog razvoja lokalne zajednice i unapređenje rodne i ekonomske ravnopravnosti žena iz seoskih sredina opštine Rekovac.

Udruženje koje sada ima 10 članica će kroz realizaciju aktivnosti raditi na negovanju i očuvanje narodne tradicije, običaja, kulture i tradicionalnih zanata karakterističnih za seoske sredine opštine Rekovac. U planu udruženja su i promotivne aktivnosti na sajmovima i manifestacijama širom Republike Srbije, koje imaju za cilja upoznavanje javnosti sa tradicionalnim proizvodima, običajima i kulturom opštine Rekovac.

Očuvanje znanja i veština u oblasti tradicionalih zanata, pripreme tradicionalnih jela, umetnosti, kulture i seoskog turizma sprovodiće se i kroz edukaciju članica udruženja i drugih žena zainteresovanih za ove obuke, čime će se podstaći aktivizam i afirmisati kreativnost i stvaralaštvo kod žena iz seoskih sredina.

Sedište udruženja je u selu Velika Kruševica u opštini Rekovac i otvoreno je za prijem novih članica.

Izrada projektnih ideja za Strategiju održivog razvoja opštine Rekovac 2015 - 2020

Tokom decembra meseca nastavljen je proces izrade Strategije održivog razvoja opštine Rekovac za period od 2015 do 2020. godine. Tematska radionica koja je doržana 23.12. u skupštinskoj sali obuhvatila je aktivnosti na izradi predloga projekata koji će se naći u ovom strateškom dokumentu.

Ishodište rada na izradi Strategije održivog razvoja opštine Rekovac 2015 – 2020 su projekti čijom se planiranom realizacijom ostvaruje direktan uticaj na budući održivi razvoj opštine. Projekti predstavljaju konkretizaciju napora kroz koje se oblast planirane intervencije sužava od opšteg ka posebnom. Oni su vezani za svaki strateški i operativni cilj koji su definisani prethodnim radom radnih timova.

Članovi radne grupe su u ovoj fazi radili su na razvijanju konkretnih projektnih predloga, odnosno akcija koje će proizvesti buduće pozitivne promene u opštini, tokom narednih pet godina. Na ovoj radionici učešće su uzelu predstavnici lokalne samouprave, predstavnici zdravstva, socijalne zaštite, kulture, nevladinih organizacija, privatnog sektora, što omogućava razvoj širokog spektra projektnih ideja u skladu sa realnim problemima i potrebama opštine Rekovac.