Pretraga

Vesti

03 okt 2019Priprema i podrška lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) koji predstavlja instrument Evropske Кomisije za pružanje tehničke pomoći i razmenu informacija u cilju sprovođenje politika i standard [ ... ]

+ opširnije
30 avg 2019Osnivačka skupština LAG Levač

U Rekovcu je 30.08.2019. godine održana Osnivačka Skupština Lokalne akcione grupe Levač. Skupštini su prisustvovali predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora sa teritorije Opštine Rekovac i Grada Kragujevca. Osnivači su izabrali člano [ ... ]

+ opširnije

Podsticaji po košnici pčela u 2014.godini

Iznos podsticaja u 2014.godini je 500 dinara po košnici pčela. Rok za podnošenje zahteva za podsticaje je do 31.maja tekuće godine. U odnosu na prošlu godinu u 2014.godini ne treba podnositi Izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava, kao ni Uverenje o zdravstvenom stanju životinja.

Zahtev za podsticaje po košnici pčela može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-o-izmeni-pravilnika-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela_87a33df122cc03f.pdf

Regres za đubrivo za radove poljoprivredi u 2014.godini

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostavrivanje prava na regres za đubrivo.
Đubrivo za koje se može podneti zahtev za regres jeste azotno đubrivo, i to: AN, UREA, KAN, UAN i SAN, kao i različite kombinacije NPK, NP i PK kompleksnih i mešanih, granulisanih đubriva, koje u svom sastavu imaju više azota.
Regres za đubrivo se odobrava u visini od 10 dinara po kilogramu, a najviše 3000 dinara po hektaru za đubrivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine.

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/pravilnik-regres-za djubrivo_6091f4cd1c12ab8.pdf

Regres za gorivo za poljoprivredne radove u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.
Regres za gorivo se odobrava u visini od 50 dinara po litru, a najviše 3000 dinara po hektaru za gorivo kupljeno u periodu od 1. januara do 15. novembra tekuće godine za radove u poljoprivredi.
Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor u periodu od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Gorivo za koje se može podneti zahtev za regres je evro dizel, odnosno dizel gorivo gasno ulje 0,1

Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na regres za gorivo u 2014. godini može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede.

http://www.mpsv.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014-0062-28-1_bdda0a5c3ea08df.pdf

Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2014.godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja. U okviru ovog Konkursa može se aplicirati i sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje.
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje nabavljenu u 2014. godini može da ostvari:

1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) Ustanova i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina;
3) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje, a maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 5.000.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost. Oprema za koju se može aplicirati u okviru ovog konkursa je:

1. Pumpa
2. Agregat za pumpu
3. Pumpe (dizel, beznzinski, elektropogon)
4. Fertigator
5. Fertigaciona pumpa
6. Manometar
7. Filter
8. Okiten
9. Polidrip
10. Laterali
11. Rasprskivači (sprinkleri)
12. Kapaljke
13. Kapajuće trake
14. Tifon
15. Tifon sa kišnom rampom
16. Kišna rampa
17. Kišno krilo
18. Vodeni top/top za navodnjavanje
19. Centar pivot

Zahtev se podnosi do 1 .septembra 2014.godine, a za bliže informacije treba se obratiti Poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama. Ostali uslovi i Obrazac prijave mogu se naći i preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište.

Potpisani ugovori sa bankama o kreditnoj podršci poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisalo je ugovore sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Zahtevi za odobrenje kredita mogu da se podnesu do 1. septembra tekuće godine kod banaka sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovor.

Izvor vesti: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Konkurs MPŠV za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i odoprivrede Republike Srbije je raspisalo Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju.

1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 1.09.2014.god),                                                                                            2) izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera (prijava do 15.05.2014.god.),
3)
komasaciju (prijava do 20.06.2014.god.),
4)
uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva (prijava do 5.05.2014.god.),
5)
izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) (prijava do 5.05.2014.god.),
6)
nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2014. godini (prijava do 1.09.2014.god.),
7)
privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta (prijava do 15.05.2014.god.),

Opširnije...

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

Krediti, koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzole.

Kamatna stopa je:

 • 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i
 • 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju:

 • fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnici i pravna lica (mikro i mala pravna lica)
 • zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 Ukupan iznos kredita je:

 • za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara,
 • za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku:

 • kvalitetnih priplodnih junica,
 • kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina,
 • teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg,
 • kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu,
 • jagnjad za tov mase do 20 kg,
 • jarad za tov telesne mase do 15 kg,
 • kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu,
 • prasad za tov telesne mase do 25 kg,
 • kvalitetnih roditeljskih jata živine,
 • jednodnevnih pilića za tov,
 • rojeva pčela standardno formiranih na 5 ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica
 • riblje mlađi za tov.

Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku:

 • semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo,
 • svih vrsta mineralnih đubriva
 • svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

 Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku:

1. mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja:

 • traktora i traktorske kabine,
 • mehanizacije za predsetvenu obradu zemljišta,
 • mehanizacije za setvu,
 • mehanizacije za zaštitu,
 • opreme za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje,
 • traktorske prikolice,
 • kombajne i adaptere za kombajne,
 • berače za kukuruz.

2. mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja podrazumeva nabavku:

 • specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
 • mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
 • mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i začinskog bilja,
 • mehanizacije za berbu voća, povrća i ukrasnog bilja,
 • opreme za kalibriranje, pranje, klasifikovanje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća,
 • mulčara,
 • heksagona sa priključcima,
 • mašina za zelenu berbu,
 • ulagača za đubrivo.

3. opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje

4. mehanizacije i opreme za navodnjavanje

5. mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju:

 • mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
 • opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
 • opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu stoke,
 • mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
 • opreme za ventilaciju objekta,
 • opreme za pčelarstvo i
 • opreme za živinarske farme.

6. opreme za silose

7. opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa

8. opreme odnosno mernog kontrolnog instrumenta za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.

Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

Izvor teksta: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede