Pretraga

Vesti

10 apr 2019Formiranje Lokalne akcione grupe Levač

U Donjoj Sabanti je 4. aprila održan sastanak sa predstavnicima i stanovnicima seoskih mesnih zajednica Velike Pčelice, Velika Sugubina, Donja Sabanta, Dulene i Gornja Sabanta. Cilj sastanka je bio predstavljane inicijative za formiranje međusekto [ ... ]

+ opširnije
28 apr 2018Levački vino fest

U subotu 28. aprila sa početkom u 12 časova u parku ispred OŠ ,,Svetozar Marković” u Rekovcu održava se prvi ,Levački vino fest uz učešće dvadesetak vinarija i još nekoliko proizvođača lokalnih tipičnih proizvoda (sirevi, burad i vinov [ ... ]

+ opširnije

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za ostvarenje osnovnih ciljeva:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

  • izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaj
  • restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
  • nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima
  • unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude
  • dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture
3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 99/11 -dr. zakon, 93/12 i 84/15)

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2016. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar tekuće godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon
Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: 011/3139697.

JAVNI POZIV I ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA MOŽETE PREUZETI OVDE

Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.doc

Образац за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.doc

Izvor vesti: www.redasp.rs

Krediti za poljoprivrednike – kamata 3 odsto

Poljoprivrednim proizvođačima će i ove godine biti na raspolaganju povoljni dinarski krediti, bez valutne klauzule, sa fiksnom kamatnom stopom u iznosu od 3% za sve namene – za nabavku životinja, hrane za životinje, premiju osiguranja životinja, za nabavku nove opreme i mehanizacije kao i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, što je velika podrška srpskim poljoprivrednicima kako bi unapredili svoju proizvodnju i radili na podizanju konkurentnosti svojih proizvoda.

„Usvajanjem izmena ovog pravilnika očekujemo da ovo bude značajna podrška poljoprivrednicima jer je reč o do sada najjeftinijim kreditima čiju kamatu subvenciniše naše ministarstvo“, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku i u 2016. godini s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, uz napomenu da je izmenama navedenog Pravilnika omogućeno poljoprivrednim gazdinstvima i olakšan pristup korišćenju kredita. Ovim izmenama predviđeno je i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove kvaliteta propisane pravilnikom.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Izvor vesti:Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Usvojen Program razvoja sporta opštine Rekovac

Izrada programa se realizovala kroz participativno učešće predstavnika lokalne samouprave, sportskih organizacija i predstavnika osnovnih i srednjih škola. Nakon izrađene analize stanja u sektoru sporta, izrađena je i SWOT analiza, koja je bila polazna osnova za definisanje prioriteta.

Precizno su utvrđene snage, slabosti, šanse i pretnje, u cilju sagledavanja realnih protreba za unapređenje situacije u oblasti sporta. Članovi radne grupe složili su se da je sport važan deo socijalnog i rekreativnog života građana, ali ujedno i deo u čiji se razvoj malo ulaže. Uloga jedinice lokalne samouprave u oblasti sporta jeste da omogući i podrži ostvarivanje socijalnih funkcija sporta, a blista saradnja javnih vlasti svih nivoa sa nevladinim sportskim organizacijama je od suštinskog značaja za ostvarivanje uloge sporta u društvu.

Sportom se izgradjuju i ispoljavaju najbojlje ljudske osobine, tolerancija, timski duh, upornost, a posebne mogućnosti se moraju pružiti mladima, starima i osobama sa invaliditetom da u potpunosti razviju svoje ličnosti kroz fizičko obrazovanje i posebne programe prilagođene njihovim zahtevima. Kao i u većini nerazvijenih i ruralnih lokalnih samouprava i u opštini Rekovac se ogleda nedostatak potrebne infrastrukture za upražnjavanje različitih vrsta sportskih aktivnosti. Ženska populacija gotovo i da nema mogućnosti da se bavi sportom, a odlazak stanovništva i sve manji broj mladih nameće potrebu za stvaranjem uslova mladima da ostanu i žive u ovoj opštini.

Usvojen je princip da dokument treba da bude aktivan i da daje smernice za razvoj opštine u sektoru sporta u narednih tri godine. U tom vremenskom periodu će se pomoću odgovarajućih, precizno definisanih indikatora, meriti napredak na godišnjem nivou. Nakon tri godine Program će se evaluirati i poslužiti kao osnova za izradu narednog.

Sastavni deo programa razvoja sporta je i akcioni plan sa definisanim merama, aktivnostima i potrebnim resursima za implementaciju ovog strateškog dokumenta.

 

Turistička organizacija Rekovca učestvovala na VII Međunarodnom sajmu turizma i ruralnog turizma

U Kragujevcu je od 26-28. novembra održan VII “Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma” i “Treći prodajni sajam zimnice i domaće radinosti”, na kome se predstavilo više od 120 izlagača – organizacija, agencija, udruženja i kompanija iz Srbije i inostranstva. Među izlagačima se na ovogodišnjem sajmu našla se i turistička organizacija Rekovca, koja je zajedno sa dva udruženja žena “Zlatne ruke Levča” i “Levčanke” predstavila turističku ponudu ovog kraja. Obilje hrane, vina iz Levačkog vinogorja i predmeta domaće radinosti šarenilo se na štandovima TO Rekovca. Posetioci sajma imali su priliku da se degustacijom hrane i pića spremljenih na tradicionalan način i po starim receptima od strane vrednih ruku članica dva udruženja žena upoznaju sa ukusima šumadijske kuhinje.

Levač као turistička destinacija obiluje istorijskim, kulturnim i verskim spomenicima, prirodnim lepotama i brojnim destinacijama za razvoj seoskog turizma. Ovaj sajam prepoznaje značaj ulaganja u seoski turizam kao jedan od važnih činilaca razvoja turizma u Srbiji, a opština Rekovac planira da se u budućnosti posebno fokusira na razvoj i promociju ovog vida turizma, kako na ovom, tako i na drugim sajmovima u zemlji i regionu.

    

Izrada SWOT analize strategije razvoja turizma opštine Rekovac

U velikoj opštinskoj sali održan je II drugi radni sastanak u procesu izrade Strategije razvoja turizma opštine Rekovac. Predstavnici Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja zajedno sa članovima radne grupe koju su činili relevantni predstavnici lokalne samouprave, turističke organizacije, kulturno umetničkih društava i udruženja, pristupili su izradi sektorske SWOT analize. SWOT analiza (interna i eksterna samoprocena lokalne zajednice) je metodološki alat koji je korišćen u cilju određivanja konkurentske pozicije lokalne zajednice.

Precizno su utvrđene snage, slabosti, šanse i pretnje, u cilju sagledavanja realnih protreba za unapređenje situacije u sektoru turizma. Članovi radne grupe složili su se da je turizam značajna ali nedovoljno razvijena grana privrede. U narednom periodu potrebno je izgraditi turističku infrastrukturu, unaprediti kvalitete turističkih proizvoda i formirati nove, kao i raditi na edukaciji kadrova i jačanje institucionalnih kapaciteta.

Nakon SWOT analize na sledećoj radionici koja će se održati tokom novembra meseca definisaće se prioriteti, strateški i operativni ciljevi razvoja turizma opštine Rekovac.

Održana VIII likovna kolonija

Tokom novembra u Poljoprivredno – veterinarskoj školi u Rekovcu tradicionalno se održava Likovna kolonija koja okuplja slikare iz raznih krajeva Srbije. U ambijentu škole slike su stvarali mnogobrojni slikari iz Levča, Smederevske Palanke, Kruševca, Beograda i Kragujevca. Drugog dana kolonije učesnici su posetili Bobanovu baru, upoznajući sa na taj način sa lepotama ovog kraja, prenoseći svoje impresije na platno, oslikavajući pejzaže među kojima dominiraju jesenji motivi prirode Levča. U toku večeri za sve učesnike je pripređena svečana večera, na kojoj je uz priču, pesmu i šalu upotpunjen ovaj događaj. Na trodnevnoj koloniji učešće su uzeli i slikari naivci sa ovog područja, naslednici rodonačelnika srpske naive Janka Brašića.

Selektor ovogodišnje kolonije je likovni umetnik iz Rekovca Bernard Ljubas.

Postavka slika nastalih tokom kolonije biće izložena u školi i internatu Poljoprivredno – veterinarske škole.

 

Subvencionisanje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala Ministarstva poljoprivrede u 2015. godini

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u 2015. godini opredelilo je subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala, a uslovi, način i maksimalni iznosi za ostvarivanje podsticaja po korisniku definisani su kroz Pravilnik za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala po ovom pravilniku podrazumevaju nabavku:

a) Junica, starosti od 17 do 27 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
b) Šilježica, šilježana, dviski i dvizaca starosti od 6 do 18 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci,
c) Nazimica i nerastova starosti od 5 do 8 meseci, u momentu izdavanja računa o nabavci.
 
Osnovni uslovi koje korisnik mora da ispuni:

1. Ima odgovarajuću životinju obeleženu i registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2. U Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Lice koje ispunjava osnovne uslove, ostvaruje pravo na podsticaje ovog ako ima najviše 200 goveda, odnosno 1000 koza, odnosno 1000 ovaca, odnosno 200 svinja, odnosno 10000 jedinki živine po turnusu.
 
Dodatni uslovi, koje mora da ispuni podnosilac zahteva za podsticaje:
 
1. Vlasnik životinje koja je predmet zahteva ili je vlasnik životinje član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2. Kvalitetnu priplodnu junicu koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu tri godine od dana nabavke;

3. Kvalitetnu priplodnu ovcu i kozu koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu dve godine od dana nabavke;

4. Kvalitetnu priplodnu svinju koja je predmet zahteva koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu godinu dana od dana nabavke.

Subvencionisanje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a . Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne.
 
Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza (Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini(„Službeni glasnik RS”, broj 19/15 od 20. februara 2015. godine)).

Pravo na podsticaje ima:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga i srednja škola

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000.00 dinara.

Predmetna kvalitetna priplodna grla moraju biti kupljena od 01. januara do 15. oktobra tekuće godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50.000,00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

Kompletan pravilnik možete preuzeti sa internet stranice Uprave za agrarna plaćanja.
 
http://uap.gov.rs/pravilnici-2014/pravilnik-o-podsticajima-za-podrsku-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju-3/#.VWLrcVL4EwQ